Reklamace


Prodávající poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávky. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta u indiánských stanů týpí je 24 měsíců při maximálně 12měsíčním exteriérovém provozu. Záruční lhůta ubíhá ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné závady. Ty je povinen neprodleně nahlásit dodavateli. Za závady způsobené přepravcem prodávající neručí.

Postup vyřízení reklamace

Kupující zašle vadný výrobek na vlastní náklady přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží musí být dodáno čisté a mechanicky nepoškozené. Zásilka musí být řádně zabalena, viditelně označena slovem “REKLAMACE” a musí obsahovat:

 • reklamované zboží včetně příslušenství
 • kopii dokladu o nákupu
 • podrobný popis závady
 • dostatečně kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo a e-mail)


Zásilku je třeba na reklamaci zaslat formou balíku nebo doporučeně jako dopis. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebo formou dobírky, nebude přijato. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na:

 • výměnu vadného zboží za nezávadné, nebo
 • poskytnutí příměřené slevy z kupní ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy.


Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme.

V případě, že není vada zboží odstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

Záruka se nevztahuje na:

 • poškození a zničení výrobku v důsledku neodborné manipulace,
 • poškození používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,
 • poškození při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze,
 • poškození vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.


Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, standardně do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě.